fbpx

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a vysporiadanie sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov z 27. apríla 2016 (“GDPR”). Naším cieľom je poskytnúť vám kompletné informácie a kontrolu týkajúcu sa spracovania vašich údajov a dostupnosť nástrojov, ktoré vám umožnia využívať práva vyplývajúce zo zákona.
Nižšie uvádzame informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ako sa staráme o ich bezpečnosť a s kým ich zdieľame. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa využívania vašich osobných údajov, napíšte nám na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@thequeen.sk.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEME ZÍSKAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Využívame vaše osobné údaje, pretože ste sa rozhodli nakupovať v našom internetovom obchode www.thequeen.sk ( “Obchod”) alebo ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom e-mailu na zadanú e-mailovú adresu o ponuke obchodu alebo ste nám iným spôsobom dali svoje údaje na webových stránkach obchodu. Obchod funguje na základe pravidiel, ktoré si môžete prečítať tu.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov je spoločnosť Nechtové štúdio KIKA s.r.o. so sídlom v Dunajský Klátov, 606, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde, Trnava – ďalej budeme nazývať spoločnosť “Administrátor” alebo “TheQueen”.

AKO SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pokiaľ využijete služby nášho obchodu, spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) Za účelom uzatvorenia s vami kúpnych zmlúv o predaji tovaru z Obchodu – základ pre spracovanie vašich údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s Administrátorom prostredníctvom súhlasu s Obchodnými pravidlami. V tomto ohľade budeme požadovať od vás najväčšie množstvo údajov, ale len v rozsahu potrebnom na vykonanie zmluvy o predaji a dodaní zakúpených tovarov ; poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné, ale nevyhnutné pre plnenie zmluvy,

b) Aby bolo možné spravovať váš účet v obchode – základ pre spracovanie vašich údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s Administrátorom prostredníctvom vytvorenia účtu a súhlasu s Obchodnými podmienkami obchodu. Vytvorenie účtu v obchode vám tiež umožní prístup k poskytnutým údajom vrátane histórie nákupov a vykonanie určitých práv súvisiacich so spracovaním údajov; poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je povinné, ale nevyhnutné pre plnenie zmluvy,

c) S cieľom podania reklamácie – v tomto prípade základ spracovania je povinnosťou Administrátora vyplývajúca z ustanovenia zákona o záruke za chyby v predanej položke. Poskytnutie údajov v reklamačnom formulári je povinné pre riadne posúdenie vašej reklamácie,

d) Pokiaľ vyjadríte vás samostatný súhlas, zašleme na poskytnutú e-mailovú adresu obchodné informácie týkajúce sa tovaru ponúkaného na predaj v obchode vrátane propagačných ponúk – v tomto prípade je základ pre spracovanie váš súhlas, ktorý nie je povinný a môžete ho kedykoľvek odvolať pomocou kontaktu na vyššie uvedené údaje alebo kliknutím na odkaz, ktorý zašleme v každom e-maile obsahujúcom obchodné informácie. Odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania údajov v období pred jeho odobratím.

e) Pokiaľ vyjadríte váš samostatný súhlas, zašleme na vaše poskytnuté telefónne číslo obchodné informácie vrátane propagačných ponúk – v tomto prípade je základ pre spracovanie váš súhlas, ktorý nie je povinný a môžete ho kedykoľvek odvolať, kontaktujúc nás napríklad na vyššie uvedené údaje. Odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania údajov v období pred jeho odobratím.

f) V cieľu odosielania vám personalizovaných marketingových správ na webových stránkach obchodu, napríklad vo forme návrhu na nákup tovaru pomocou profilovania. Správy budú pripravené na základe analýzy vašich nákupov – základ pre spracovanie vašich údajov v tomto prípade bude oprávnený záujem Administrátora spočívajúci v predaji tovaru ponúkaného v obchode, a to ako vlastný tovar Administrátora, ako aj dodávateľov,

g) Na marketingové účely – na doručovaciu adresu, ktorú ste zadali môžeme príležitostne zasielať informácie o ponuke obchodu thequeen.sk alebo o ponuke našich obchodných partneroch. Základ spracovania vašich údajov v tomto ohľade bude oprávnený záujem náš alebo našich partnerov o obchodovaní s tovarom uvedeným v ponuke. Môžete kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich údajov a my to prestaneme robiť. Môžete vyjadriť svoju námietku tým, že nás kontaktujete.

h) Na štatistické účely pre vnútorné potreby Administrátora – v tomto prípade bude základ pre spracovanie oprávnený záujem Administrátora spočívajúci v zhromažďovaní informácií umožňujúcich rozvoj činností a prispôsobenie služieb potrebám používateľov Obchodu.

i) S cieľom potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ktoré môžu byť namierené proti nám, prevencii alebo odhalenia podvodu – základ spracovania vašich údajov v tomto prípade bude oprávnený záujem Administrátora, ktorým je ochrana práv, potvrdenie plnenia povinností a získanie v tomto ohľade primeraná platba od klientov Administrátora.

Zameriavame sa na priehľadnosť spracovania vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu alebo pravidiel spracovania, kontaktujte nás.
Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom a zabezpečujeme ich aktuálnosť a správnosť. Z času na čas vám teda budeme pripomínať potrebu aktualizácie údajov zaslaním správy na vašu e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje nebudú spracované na automatické rozhodovanie bez vášho súhlasu.

JE POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POVINNÉ?

Je na vás, aby ste sa rozhodli, či a aké údaje nám poskytnete, ale nezabúdajte, že pri nakupovaní v obchode je poskytnutie určitých údajov povinné na vykonanie predajnej zmluvy, pretože bez nich nebudeme môcť vašu objednávku spracovať.
Neposkytnutie požadovaných údajov má za následok neuskutočnenie objednávky.
Nie je povinné vyjadriť svoj súhlas s prijímaním obchodných informácií na poskytnutých e-mailových adresách alebo telefónnom čísle poskytnutom na vykonanie uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru. Ak dáte svoj súhlas, budete ho môcť kedykoľvek odvolať.

KOMU BUDEME ZDIEĽAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje odovzdáme subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy o predaji tovaru, ktorý ste kúpili:

a) V závislosti od toho, aký spôsob dodania tovaru si vyberiete, zdieľame vaše údaje potrebné na dodanie tovaru jednému z nasledujúcich subjektov:

 • Slovenská pošta
 • Ostatné subjekty, ktoré budú v budúcnosti poskytovať služby dodania tovaru, ktorý ste kúpili v obchode.

b) V závislosti od vášho výberu spôsobu platby za zakúpený tovar budeme zdieľať vaše údaje potrebné na výber alebo platbu za zakúpený tovar nasledujúcim subjektom:

 • Jedna z vyššie uvedených kuriérskych spoločností, ak ste ako spôsob platby za vybratý tovar zvolili “dobierku”
 • Gopay – ak ste si ako spôsob platby zvolili platobný systém Gopay
 • Ďalším platobným operátorom, s ktorými budeme spolupracovať, aby získali platbu za tovar, ktorý ste si zakúpili.

c) Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj iným subjektom z vyššie uvedených kategórií, s ktorými budeme spolupracovať.

AKO DLHO SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované v období:

a) Nevyhnutnom pre plnenie zmluvy o predaji, ako aj vašich nárokov na reklamáciu, ako aj potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obhajoby voči nárokom, ktoré môžu byť smerované proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dátumu, kedy ste nám poskytli vaše údaje,

b) V prípade, že nahlásite požiadavku na zmazanie vášho účtu v obchode, môžeme vaše údaje spracovať v dobe potrebnej na potvrdenie plnení našich záväzkov a uplatnenie nárokov alebo obhajoby proti nárokom, ktoré by mohli byť namierené proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dáta, kedy ste nám poskytli vaše údaje.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE?

Používame radu IT a organizačných bezpečnostných opatrení na minimalizáciu rizika úniku dát, ich zničenie, rozpadu, ako je: systém firewall, antivírusové a antispamové bezpečnostné systémy, interné procedúry prístupu, spracovanie a núdzové obnovy dát a záložný systém, ktorý funguje na mnohých úrovniach. Náš obchod zaisťuje veľmi vysokú úroveň zabezpečenia vďaka Web application firewall (WAF) a bezpečnostný systém proti útokom DDoS, používame vysokú úroveň šifrovania pripojenia HTTPS / SSL v súlade s najlepšími osvedčenými postupmi, spolupracujeme so starostlivo vybraným poskytovateľom hostingu, ktorý má certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a požiadavky AQAP-2110, rovnako ako certifikát riadenia bezpečnosti informácií podľa štandardu ISO / IEC 27001. Nezabudnite však, že používanie internetu vždy prináša riziko určitých bezpečnostných incidentov, ale uisťujeme vás, že vďaka zavedeným postupom pravidelnej revízie a aktualizácie systémov IT a aktívnemu sledovaniu kritických systémových bodov chceme čo najviac obmedziť toto riziko.

AKÉ MÁTE PRÁVA OHĽADOM SPRACOVANIA VAŠICH ÚDAJOV?

Podľa GDPR, máte v súvislosti s prenosom vašich osobných údajov rad práv, ako napríklad:

a) Právo vedieť, ako sa vaše osobné údaje spracovávajú – ak máte otázky týkajúce sa toho, či a ako spracovávame vaše údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na tejto stránke alebo zaslaním informácií na adresu info@thequeen.sk, radi zodpovieme na tieto otázky,

b) Právo na prístup a aktualizáciu dát – máte vždy prístup k vašim osobným údajom na vašom účte v Obchode. Údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete upravovať a aktualizovať. Ak ste si v Obchode nevytvorili účet, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na tejto stránke, alebo kontaktujte Inšpektora ochrany dát so žiadosťou o prístup k vašim údajom – poskytneme Vám informácie, ktoré Vaše údaje spracovávame a aktualizujeme na základe Vašej požiadavky

c) Podľa pravidiel stanovených v GDPR máte tiež práva k:

 • Vymazanie údajov – ak chcete, aby sme prestali spracovávať vaše údaje, môžete svoj účet v Obchode zmazať alebo nás o zmazanie požiadať. Nezabudnite však, že toto právo nie je absolútne a môžeme odmietnuť zmazanie vašich údajov, pre ktoré máme právny základ k ich spracovaniu, (napr. plnenie zákonnej povinnosti, uplatnenie nárokov alebo obhajoby proti nárokom, ktoré by mohli byť namierené proti nám,
 • Žiadosti na obmedzenie spracovanie vašich údajov,
 • Nahlásenie námietok pokiaľ ide o spracovanie vašich údajov, ak je základom pre spracovanie oprávnený záujem Administrátora alebo plnenie úloh vo verejnom záujme,
 • Odvolanie súhlasu, ak sú údaje spracovávané na základe vášho súhlasu,
 • Prenesenie údajov, pokiaľ je spracovanie založené na zmluve alebo vašom súhlase.

Všetky vyššie uvedené práva môžete vykonať kontaktovaním nášho Inšpektora ochrany dát (adresa e-mail: info@thequeen.sk) alebo cez kontaktný formulár.

KEDY VÁM ODPOVIEME?

Pokúsime sa čo najrýchlejšie zrealizovať vaše žiadosti a zodpovedať na vaše otázky ohľadom osobných údajov. V každom prípade by ste mali dostať správu najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Počas tohto obdobia vám poskytneme odpoveď alebo vás budeme informovať o predĺžení lehoty a vysvetlenie dôvodu. Ak budeme mať pochybnosti o tom, či skuktočne vy vykonávate konkrétnu požiadavku, môžeme Vás požiadať o ďalšie otázky k overeniu Vašej totožnosti.

INFORMÁCIE O PRÍSLUŠNOM ORGÁNE K PODANIU SŤAŽNOSTI

Ak máte pocit, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonne, môžete podať sťažnosť u predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo chcete použiť práva vyplývajúce z GDPR, použite kontaktný formulár alebo napíšte priamo nášmu Inšpektorovi pre ochranu dát: info@thequeen.sk

 

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ “COOKIES”

I. DEFINÍCIE

 1. Administrátor – ktorý poskytuje služby elektronicky, prechováva a získava prístupy k informáciám v používateľských zariadeniach,
 2.  Webová stránka (portál) – webová stránka alebo aplikácia, na ktorej administrátor prevádzkuje webovú stránku prevádzkovanú v doméne: https://thequeen.sk/.
 3. Cookies – IT dáta, najmä malé textové súbory ukladané a uchovávané na zariadeniach, prostredníctvom ktorých používateľ používa webové stránky,
 4. Cookies Administrátora – sa rozumie súbory cookies zverejnené administrátorom týkajúce sa poskytovania elektronických služieb administrátora prostredníctvom webových stránok.
 5. Externé súbory cookies – súbory cookies, ktoré zverejňujú partneri administrátora prostredníctvom webových stránok,
 6. Zariadenia – znamená elektronické zariadenia, pomocou ktorého používateľ získa prístup na webovú stránku,
 7. Používateľ – je subjekt, pre ktorý môžu byť poskytované elektronické služby v súlade s pravidlami a právnymi predpismi elektronicky alebo, s ktorými môže byť uzatvorená Zmluva o poskytovaní elektronických služieb

 

II. TYPY POUŽÍVANÝCH COOKIES

 1. Cookies používané administrátorom sú pre zariadenia používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo škodlivý softvér vstúpili do používateľských zariadení. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a individuálne prispôsobiť webové stránky pre každého používateľa. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich prechovávania na zariadení a priradenú hodnotu.

 

 1. Administrátor používa dva typy súborov cookies:

a)    RELAČNÉ COOKIES: sú uložené v používateľskom zariadení a zostanú tam až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sú potom natrvalo odstránené z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa,
b)    TRVALÉ COOKIES: sú uložené v používateľskom zariadení a zostanú tam, kým nebudú zmazané. Ukončenie relácie daného prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich nevymaže zo zariadenia používateľa. Mechanizmus trvalých súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo dôverných informácií zo zariadenia používateľa.

3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookies k svojim zariadeniam. Ak použijete túto možnosť, bude možné používať webové stránky okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookies.

 

III.    CIELE, PRE KTORÉ SÚ POUŽÍVANÉ SÚBORY COOKIES

1. ADMINISTRÁTOR POUŽÍVA VLASTNÉ COOKIES K NASLEDUJÚCIM ÚČELOM:

a) KONFIGURÁCIA WEBOVÝCH STRÁNOK
(I) prispôsobenie obsahu webových stránok používateľským preferenciám a optimalizácia používania webových stránok,
(II) rozpoznanie zariadenia používateľa webových stránok a jeho umiestnenia a správneho zobrazenia webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám.

b) OVERENIE POUŽÍVATEĽA NA WEBOWEJ STRÁNKE A POSKYTNUTIE RELÁCIE POUŽÍVATEĽA NA WEBOVÝCH STRÁNKACH
(I) udržanie relácie používateľa webových stránok (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno na každej podstránke portálu;
(II) správnu konfiguráciu vybraných funkcií webových stránok, a najmä umožnenie overenia pravosti relácie prehliadača,
(III) optimalizácia a zvýšenie efektivity služieb poskytovaných administrátorom.

c) VYKONÁVANIE PROCESOV NEVYHNUTNÝCH PRE PLNÚ FUNKČNOSŤ INTERNETOVÝCH STRÁNOK
(I) prispôsobenie obsahu webových stránok používateľským preferenciám a optimalizáciu používania webových stránok. Najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre používateľského zariadenia a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
(II) správne fungovanie parnterského programu, umožňujúce najmä overenie zdrojov presmerovanie používateľov na webové stránky webových stránok,
(III) umožnenie využívania funkcií “Schránka” a “Košík” na webových stránkach.

d) ANALÝZA A AUDIT SLEDOVANOSTI
(I) vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia webových stránok používajú tieto stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

e) ZABEZPEČENIE SPOĽAHLIVOSTI WEBOVEJ STRÁNKY

2) ADMINISTRÁTOR SLUŽIEB POUŽÍVA VONKAJŠIE COOKIES NA NASLEDUJÚCE ÚČELY: 

a) prezentácia multimediálneho obsahu na webových stránkach, ktorý je stiahnutý z externých webových stránok, napr. youtube,

b) zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických dát pomocou analytických nástrojov, napr. Google Analytics,

c) zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa pomocou online reklamného nástroja, napr. Google AdSense,

d) prihlásenie k webu prostredníctvom sociálnych webových stránok, napr. Facebook.com,

e) využívanie interaktívnych funkcií pre popularizáciu webových stránok pomocou sociálnych sietí, vrátane napríklad Facebook.com, Pinterest.com,

f) prezentovanie hodnotenia na webových stránkach, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok Heureka.sk,

g) využívanie funkcie pre uľahčenie komunikácie prostredníctvom webových stránok, ktoré sú stiahnuté z externých webových stránok, ako napríklad Live Chat.

IV.    MOŽNOSTI STANOVENIA PODMIENOK UCHOVÁVANIA ALEBO PRÍSTUPU DO COOKIES

 1. Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies, pričom určí podmienky pre ich ukladanie a prístup k Užívateľskému zariadeniu. Zmeny v nastavení, uvedené v predchádzajúcej vete, môže Používateľ vykonať pomocou nastavenia webového prehliadača. Tieto nastavenia môžete meniť najmä tak, že zablokujete automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo budete informovaní vždy, keď budú Cookies umiestnené na zariadení používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).
 2. Používateľ môže súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa.
 3. Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.
 4. Príkladovú konfiguráciu prehliadača Google Chrome nájdete TU.
Navigácia
Close

Košík

Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Vaše osobné údaje sa použijú na podporu vašich skúseností na celom tomto webe, na spravovanie prístupu k vášmu účtu a na iné účely opísané na našom webe pravidlá ochrany súkromia.

Already got an account?

Kategórie