I. Informácie o predávajúcom

Nechtové štúdio KIKA s.r.o.
Telefónne číslo:  +421 948 439 267
E-mailová adresa: info@thequeen.sk

Bankové spojenie: 
IBAN: SK04 8330 0000 0025 0165 1070
SWIFT: FIOZSKBA

Miesto podnikania: 
IČO: 50759027
DIČ: 2120479328
Nie sme platcami DPH.
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 (telefónne číslo: 033/3212527, 033/3212521, číslo faxu: 033/3212523, www.soi.sk)

II. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, ktoré súvisia s nákupom akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode The Queen umiestnenom na internetovej stránke www.thequeen.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t. j. prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a kupujúcim t. j. zákazníkom.

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorý odoslal prostredníctvom uvedenej internetovej stránky záväznú objednávku predávajúcemu (kupujúci môže okrem uvedeného komunikovať s predávajúcim prostredníctvom e-mailu, telefónu či prostredníctvom pošty). Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode The Queen.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára na základe objednávky, ktorú zasiela kupujúci prostredníctvom internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk predávajúcemu. Táto objednávka musí obsahovať informácie o objednávanom tovare (typ tovaru, množstvo tovaru, prípadne veľkosť tovaru), informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa), informáciu o konečnej sume (suma za objednávaný tovar, poštovné, balné) a taktiež informáciu o spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru.

Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto určenia, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou (Slovenská pošta), neočakávanými okolnosťami, ktoré neboli zapríčinené predávajúcim alebo za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Predávajúci je ďalej povinný objednávaný tovar zasielať zabalený v súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s konečnou sumou za tovar, vrátane poštovného a balného. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar a zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá zodpovedá konečnej sume uvedenej na objednávke (vrátane poštovného a balného) a spôsobom, ktorý v objednávke kupujúci uviedol. Kupujúci sa ďalej zaväzuje prekontrolovať neporušenosť obalu či tovaru pri jeho preberaní od prepravnej spoločnosti, vzhľadom na to, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.

IV. Spôsob dodania

Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady na dodanie tovaru (poštovné, balné) uhrádza predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať kupujúcemu najbližší nasledujúci pracovný deň odo dňa potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a informovať ho o pohybe jeho zásielky.

Zásielka bude v tomto prípade kupujúcemu doručená do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia odoslania zásielky zo strany predávajúceho, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky, ak za zásielku nezaplatil vopred bezhotovostne.

Ak si zákazník v lehote stanovenej Slovenskou poštou tovar neprevezme a riadne neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený žiadať od zákazníka poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia (odo dňa vytvorenia objednávky do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu) ako i náklady, ktoré predávajúcemu vznikli márnou snahou doručiť tovar zákazníkovi (poštovné).

V. Ceny tovarov

Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode The Queen. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode The Queen umiestnenom na internetovej stránke www.thequeen.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov zahŕňajú aj náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné).

Daňový doklad je predávajúci povinný priložiť k zásielke spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list. Prevádzkovateľ internetového obchodu The Queen nie je platcom DPH.

VI. Spôsob platby

Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:

a) dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta). V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné) ako aj poplatok za uskladnenie tovaru.

b) prevodom na účet - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke prevodom na bankový účet číslo SK04 8330 0000 0025 0165 1070 , pričom ako variabilný symbol kupujúci uvádza číslo svojej objednávky. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci dohodnutú platbu nedostal do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Zvolený spôsob platby za tovar je po uskutočnení objednávky pre kupujúceho záväzný a je ho možné zmeniť iba v prípade dohody s predávajúcim.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru / výmena tovaru)

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu The Queen, umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk, predávajúcemu už nedodáva,

b) v prípade zjavnej chyby v predajnej cene na tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,

c) v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu ako aj poplatok za uskladnenie tovaru),

d) v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci nedostal dohodnutú platbu do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol inak.

V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť telefonicky na telefónnom čísle +421 948 439 267 alebo e-mailom na adresu info@thequeen.sk. Predávajúci odosiela objednaný tovar zvyčajne najbližší nasledujúci pracovný deň. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:

a) kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, avšak nemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti),

b) kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,

c) kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený formulár o odstúpení zmluvy, ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,

d) kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu:

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu doporučene spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal (potvrdenie z pošty). Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VIII. Reklamačné podmienky

V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode The Queen vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke www.thequeen.sk je bez akýchkoľvek vád.

Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu The Queen, ktorý má v úmysle reklamovať; originál, prípadne kópiu záručného listu (záručným listom je v tomto prípade daňový doklad, ktorý kupujúci prijíma spolu s objednaným tovarom) a vyplnený reklamačný formulár na poštovú adresu:

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu doporučene spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci prijme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu The Queen už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk do 14 dní odo dňa vzniku tohto nároku.

Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.

IX. Ochrana osobných údajov

Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránke www.thequeen.sk uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu The Queen nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.


X. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online

Na základe Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva. V prípade, ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo alebo do 30 dní neodpovie, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže zákazník podať v lehote 1 rok od zamietnutia už spomenutej žiadosti o nápravu. Kupujúci má právo podať tento návrh písomne, elektronicky, ústne subjektu alternatívneho riešenia sporov (SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27). Kupujúci má právo využiť aj online formulár na podanie sťažností v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva (platforma riešenia sporov online). Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto internetovej stránke.